เป้าหมายการประมูลแบบไม่มีข้อจำกัดจากเงื่อนไขราคาผูกมัด

เป้าหมายการประมูลแบบไม่มีข้อจำกัดจากเงื่อนไขราคาผูกมัด

การพานิชย์เชิงทดลองวิจัยค้นหารูปแบบการทำธุรกิจและช่องทางการค้า การประมูลแบบไร้เงื่อนไขราคาสงวนมาจากการพัฒนาในรูปแบบของแนวคิดเชิงการทดลอง (Conceptual Experiment) เป็นกระบวนการที่มองไปข้างหน้าในการพัฒนาและการประเมินแนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการในการระบุวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ปรากฏจากเงื่อนไขทางการค้า ก่อนที่จะถูกนำมาปรับใช้แก้ไขปัญหาไม่เพียงแต่จากมุมมองทางเทคนิคด้านการผลิตหรือจัดจำหน่าย แต่ยังสามารถใช้สำหรับการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
สำหรับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาช่องทางการตลาดใหม่ และรูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะสมกับยุคสมัย การขยายส่วนแบ่งตลาดมิใช่เพียงวิธีล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ แต่เป็นการยกระดับความรู้-ความสามารถให้สูงขึ้น เพื่อตอบรับความจำเป็นได้กว้างไกลกว่าเดิม

“การเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งความไม่แน่นอน ความหวาดระแวง และการต่อต้าน ถ้าหากเราไม่ปรับเปลี่ยน เราไม่เพียงแต่จะอยู่นิ่ง แต่จะยิ่งตามหลังประเทศอื่นไปเรื่อยๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันที่ทุกอย่างมีพัฒนาการที่เร็วมาก ทุกคนต้องวิ่งเพียงเพื่อที่จะอยู่นิ่ง หรือ “running to stand still” เพื่อความก้าวหน้า เราไม่เพียงต้องปรับตัว แต่ต้องปรับเปลี่ยนให้เร็วกว่าผู้อื่น ประเทศอื่น เราจึงควรรับรู้ ยอมรับ และอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง”   ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

 

ตามหลักทฤษฎีราคาที่เกิดจากกลไกตลาดของ อดัม สมิธ(Adam Smith)

กลไกตลาด คือ เครื่องมือปรับสมดุลราคาสินค้าระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน , อุปสงค์มาก-อุปทานน้อยราคาสินค้าจะแพงขึ้น , อุปสงค์น้อย-อุปทานมากราคาสินค้าจะถูกลง กลไกนี้จะทำงานได้ดีภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม กล่าวคือ ผู้ซื้อและผู้ขายมีมากรายและไม่มีฝ่ายใดที่มีอำนาจเหนือตลาดไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดปริมาณสินค้า หรือราคาได้เอง ต่างคนต่างมีรูปแบบการค้าขายของตนเองอย่างเป็นอิสระจากกันไม่ขึ้นอยู่ภายใต้สัญญาผูกขาดผูกมัดใดๆ ราคาตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยมือที่มองไม่เห็น แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆให้พบเห็น การติดตามร่องรอยของกลไก คือ การศึกษาจากผลลัพท์ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องไว้ใช้ในการตัดสินใจต่อไป ดังนั้น การเก็บข้อมูลและศึกษาจากปรากฏการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำเพื่อค้นหาคำตอบที่เหมาะสมไว้ใช้กับตนเอง

 

การประมูลทั่วไป

หลักการประมูลทั่วไปเป็นกระบวนการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อให้เกิดการเสนอและการตอบรับและขายให้กับผู้ให้ราคาสูงสุดในรายการนั้นๆ ว่าตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การประมูลอาจกล่าวได้ว่า;
“ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการค้าหรือการกำหนดระบบใดๆขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ตลาดเกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียน“

ในเชิงการค้าการรอโอกาสที่เหมาะสมกับราคาที่เหมาะสมเป็นปัญหาด้านความแน่นอนเสมอ การเจาะลึกลงไปถึงการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องรออะไรๆให้เหมาะสมก่อน ด้วยอาศัยการทดลองจากหลักทฤษฎีความน่าจะเป็น ซึ่งสามารถบ่งชี้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าสินค้า ที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันต่อสถานะการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดจำหน่าย
หรือจัดซื้อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานะภาพตามความเป็นจริง

 

เมื่อมูลค่าราคาสินค้าตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขสภาพเหตุปัจจัยแวดล้อม

การซื้อขายสินค้าตามสถานะภาพสินค้ากับเหตุการณ์ โดยมิได้ผูกมัดราคาสงวนไว้กับการซื้อขาย ปล่อยให้เป็นหน้าที่กลไกการตลาดตอบรับกับความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ เป็นวิธีค้นหาช่องทางการค้าจากความหลากหลาย ด้วยวิธีการใช้ผลทดสอบจากหลักความน่าจะเป็น เพื่อไปลดทอนความเสี่ยงทางการค้าลง เช่น ปัญหาการปรับราคาสินค้าจากเงื่อนไขอัตราแลกเปลี่ยน, ปัญหาการปรับมูลค่าสินค้าในสต๊อคต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อการค้าขาย

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) เป็นต้นทุนที่มองไม่เห็น และไม่มีตัวเลขที่แน่นอน แต่มีความสำคัญมากต่อผลประกอบการที่จะตามมา เพราะเป็นทางเลือกใช้ทุนทรัพย์ที่มีจำกัดให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อทางเลือกที่พึงทราบก่อนไม่ถูกทราบก่อน การยึดเอาทางเลือกจากการคิดเดาเอาเอง ผลลัพท์อาจไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้

 

ทำไมต้องมีกลไกประกันความเสี่ยง? 

การค้าขายยากที่จะไม่ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยง ปัญหาขาดทุนจากสต๊อคสินค้า, ปัญหาขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และปัญหาขาดทุนจากการปล่อยสินเชื่อ ฯ ปัญหาเหล่านี้ฯ เป็นปัญหาที่ถูกแก้ไขแล้วหรือเป็นแค่ปัญหาที่ถูกลืมไปแล้ว ความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่น่าสะพึงกลัว ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับการปฏิเสธ ถ้าจะได้รับมาซึ่งทางเลือกที่เหนือกว่าสามารถทราบเหตุการณ์ได้ล่วงหน้า ความเสี่ยงก็คือ โอกาสของทางเลือกให้ถูกเส้นทาง

 

กลไกการประมูลแบบไร้ราคาสงวนมีประโยชน์อย่างไร?

1. เป็นวิธีเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้วยการร่นระยะเวลารอบการค้า โดยหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้จากสินค้าหมุนเวียน

2. เป็นวิธีเพิ่มสัดส่วนโอกาสทางการค้าใหม่ๆ จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และพื้นที่ทางการค้า โดยที่มุมมองเดิมที่เน้นเพียงหากำไรจากส่วนต่างราคาสินค้าที่ต้องเก็บเอาไว้ในสต๊อค

3. เป็นวิธีลดทอนต้นทุนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากค่าบริหารจัดการ, ค่าการตลาด, ค่าขนส่งและค่าโกดังหรือคลังสินค้า ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความสามารถในการเพิ่มกำไร

4. เป็นวิธีป้องกันความเสี่ยงด้วยการยอมรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน โดยการเรียนรู้จากเหตุการณ์ เพื่อลดทอนสิ่งที่ส่งผลกระทบกับความไม่มั่นคง

5. เป็นวิธีทดสอบตนเองจากความสามารถของตนเองมากกว่าการเข้าข้างตนเองถ่ายเดียวจากประสบการณ์เดิม

 

สิ่งที่มักทำให้เกิดข้อผิดพลาดและกลายเป็นปัญหาอุปสรรคต่อความสำเร็จ

การคาดเดาที่ขาดการศึกษา
การคิดว่าที่ขาดการทดสอบ
การจินตนาการที่ขาดการสำรวจ
การตัดสินใจที่เข้าข้างตนเอง

 

การเรียนรู้จะช่วยให้เกิดการพัฒนา

เปลี่ยนจากการคาดเดา ให้อยู่กับความเป็นจริง
เปลี่ยนจากการคิดว่า ให้อยู่กับความรู้ว่า
เปลี่ยนจากการทำซ้ำ ให้อยู่กับการทำสิ่งใหม่
เปลี่ยนจากความบอบช้ำ ให้อยู่กับความพึงพอใจ

 

ความมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัยเชิงทดลอง

1. เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของสาเหตุที่ทำให้เกิดผล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ
3. เพื่อนำผลการวิจัยไปสร้างเป็นกฎเกณฑ์ สูตร ทฤษฎีฃ
4. เพื่อวิเคราะห์หรือค้นหาข้อบกพร่องของงานต่าง ๆ
5. เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เพื่อนำผลการทดลองไปใช้

 

การลงทุนค้าขาย 

ทุนด้านการเงิน              ต้องให้ได้รับสิ่งคุ้มค่าและได้รับความรู้
ทุนด้านเวลา                 ต้องไม่เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเดินทางโดยเปล่าประโยชน์
ทุนด้านความพยายาม     ต้องไม่เสียโอกาสจากความรู้-ความสามารถและความตั้งใจที่มี
ทุนด้านจิตใจ                ต้องให้ได้รับความสบายใจ ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังซ่อนเร้น

กิจกรรมที่ทางบริษัทฯจัดขึ้นได้เน้นความสามารถของการขยายพื้นที่ทางการค้า
โดยอาศัยความหลากหลายแตกต่างทางพื้นที่และผลิตภัณฑ์เป็นโอกาสร่วมของทุกคน

 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner)

ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์ ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาจากแง่มุมต่างๆ ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
ผู้เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม

 

การประมูลมิใช่เรื่องของการไม่มีที่ไป 

ลานประมูลสินค้าไร้ราคาสงวนไม่ใช่เวทีประชันราคา แต่เป็นพื้นที่ของส่วนต่างราคาสินค้าไหลมาบรรจบกัน
( ราคาสงวนของผู้ซื้อและผู้ขาย ) ช่องว่างธุรกิจที่ปรากฏเหตุการณ์เติมเต็ม ผลลัพท์ที่ได้รับมาเป็นความรู้-ความเข้าใจที่ไม่ถูกแบ่งแยกส่วน การซื้อขายที่ไร้เงื่อนไขราคาผูกมัด ไม่ใช่เรื่องของไม่มีทางเลือก แต่เป็นทางที่ถูกเลือกมาดีแล้ว เป็นการเรียนรู้ช่องว่างของความต้องการที่มีความชัดเจน

(ความต้องการ+ความจำเป็น) x (ความเป็นอิสระ+ความเป็นธรรม) = ช่องทางตลาดไม่รู้จบ

 

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับราคาสินค้า 

สภาพของฤดูกาล  สภาพของเศรษฐกิจและการเมือง
สภาพของเครื่องจักร  ความน่าเชื่อถือของผู้จัดการประมูล

 

เราฯเชื่อมั่นในหลักความพอดี

เราฯ ไม่ได้สร้างกลไกที่ขัดแย้งกับกลไกตลาด
เราฯ ทำให้โอกาสของการทดลองเกิดขึ้น
เราฯ อนุญาติให้นำผลของการทดลองแล้ว ไปทำประโยชน์ต่อ
เราฯ คือ กลไกที่สามารถนำไปใช้ได้ตามความเป็นจริง
ความสำเร็จของกลไกประมูลแบบไร้เงื่อนไขราคาผูกมัด
เป็นผลงานที่ถูกวาดออกมาจากความจริงแท้

JSSR Auction ได้สร้างผลงานเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจากทุกภาคส่วน
จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัทฯได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทเป็นบริษัทผู้จัดการประมูลแบบไร้ราคาสงวน
ที่ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่นิยมชื่นชอบในภูมิภาคนี้ฯ

 

หลักปรัชญาความพอดี 
“เราฯไม่รอฉวยโอกาสในวิกฤต เราฯเป็นทางออกเพื่อไม่ต้องลำบากในยามวิกฤต “

 

ขอฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาร่วมนะครับ…
จากจิตคารวะ
ทีมงานพัฒนาธุรกิจ JSSR
ที่มา ทีมงานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ jssr
สมัครดูผลประมูลออนไลน์ได้ที่ ; http://www.jssr.co.th/register.php?agreecheck=on&step=2